Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náš cíl

Volební program KSČM v Plzeňském kraji je založen na důsledné levicové politice spočívající v moderním demokratickém socialismu, jehož cílem je budování spravedlivé společnosti založené na skutečné vládě lidu namísto diktatury politiků, lidské důstojnosti, humanismu a společenské morálce odmítající vykořisťování člověka člověkem, neboť člověk člověku má být bratrem a nikoliv vlkem.

V žádném případě netvrdíme, že před rokem 1989 bylo vše správně. Nebylo to však selhání komunistické ideologie, ale selhání jednotlivců a v širších souvislostech našeho státně-mocenského systému a režimu, který se touto ideologií (často jen formálně) zaštiťoval.

Kapitalismus naopak selhává nejen jako systém u nás, ale i obecně jako ideologie, protože je založen na podpoře hypertrofovaného  lidského sobectví jako základní společenské normy, vykořisťování slabých silnými,  neutuchajícím  antagonismu a boji všech proti všem, podněcování společenského konfliktu namísto kooperace, relativizaci či dokonce úplném odstranění morálky a diktatuře mocných bez ohledu na legitimitu jejich moci. I kdyby tedy nějaká společnost fungovala podle "učebnicového" kapitalismu, bude charakteristická výše popsanými atributy, které patrně nikdo z Vás nepodporuje.

Jsme proto přesvědčeni, že kapitalismus není a ze své podstaty nemůže být cesta ke kvalitnímu a spokojenému životu. Nabízíme skutečnou změnu a komplexní systémovou alternativu vůči kapitalismu a lepší život pro všechny poctivé a slušné lidi. Nabízíme spravedlivější společenský systém skutečné svobody a důstojného života pro každého jednotlivce bez ohledu na jeho schopnosti si tyto hodnoty vybojovat. Nabízíme spravedlivější život, který si zaslouží každý z Vás.

 

Myslíte si totéž co my? Učiňme společně STOP KAPITALISMU V ČR!

 

 

Občané nemají právo o ničem rozhodovat a politici si po dobu mandátu mohou dělat co chtějí. Nelíbí se Vám to? Volte KSČM

 

Kapitalistický řád usiluje nejen o likvidaci morálky, ale i jiných základních hodnot života lidské společnosti. Jeho nepřítelem je i samotná demokracie, protože prosazuje koncepci tzv. volného mandátu a "zastupitelské demokracie", což znamená, že lidé kromě realizace volebního práva nemají v mezivolebním období prakticky žádnou možnost, jak ovlivňovat fungování státu, neboť o tom rozhodují výhradně zvolení či jmenovaní"zástupci" (poslanci, senátoři, vláda atd), kteří nejsou vázáni programem své strany, předvolebními sliby a vlastně vůbec ničím, tj. mohou si dělat co chtějí, nelze je za to nijak odvolat a důsledky jejich rozhodnutí nese lid.

KSČM považuje ústavní princip suverenity lidu za základní podmínku a předpoklad demokracie. Chceme reformovat současný systém tak, aby se moc reálně vrátila do rukou lidu a zakotvit do našeho ústavního systému široké spektrum mechanismů přímé demokracie, ať již všeobecné referendum, právo lidu navrhovat i vetovat významné zákony a podávat návrhy na jejich zrušení k Ústavnímu soudu, a pro mimořádné situace též právo voličů iniciovat odvolání zvoleného poslance či senátora v případě jeho zjevného odklonu od předvolebního programu strany, za kterou byl zvolen.

Odpor většiny parlamentních stran u nás k zakotvení přímé demokracie je zuřivý a doslova hysterický, což je zároveň důkazem jejich odporu k podstatě demokratického rozhodování a pohrdání názorem voličů. K prosazení svých politických cílů a potlačení vůle lidu neváhaly dokonce porušit i samotnou Ústavu a rozbít společné Československo, kdy zákonodárný sbor v roce 1992 pod taktovkou ODS a HZDS odhlasoval rozdělení státu bez referenda, což bylo v přímém rozporu s textem Ústavy i vůlí většiny občanů obou zemí.

Současná Ústava platná od 1. 1. 1993 je na tom ještě hůře, protože přímou demokracii sice předpokládá, ale sama ji podrobněji nespecifikuje a zmíněný štítivý odpor pravice k rozhodování lidu již téměř 25 let brání tomu, aby byl ústavou předpokládaný ústavní zákon v této věci přijat. Pravice totiž moc dobře ví, že kdyby obligatorně vyhlašované referendum bylo součástí našeho ústavního systému, řada zákonů preferujících privilegované vrstvy bohatých a mocných by nikdy nemohla vzejít v platnost, ať již jde o zákon o soukromých exekutorech, zákony zvyšující platy ústavním činitelům, zákon o „majetkovém vyrovnání“ s církvemi aj.

Tomuto nevolnictví našich občanů chceme udělat ráznou přítrž. Na rozdíl od Okamurů či jiných to nejsou z naší strany jen sliby, ale dlouhodobá programová priorita. Pravicové koalice u nás trvale rozhodují proti vůli lidu ve prospěch nejrůznějších mocenských a elitářských zájmů, a proto se projevu vůle lidu tolik obávají. Nechceme a nebudeme tomu nečinně přihlížet, a v rámci našeho programu nabízíme ucelenou a komplexní koncepci přímé demokracie, aby politici už nemohli dělat v naší zemi tolik škody jako doposud, a pod rouškou „parlamentní demokracie“ tvrdit, že mohou všechno.

Přestaňme být loutky v rukou politiků. Přestaňme trpět, jak se volení zástupci odpovědní lidu chovají jako jeho despotičtí vládcové, a to s arogantní přezíravostí jim vlastní. Odmítněme současnou karikaturu demokracie, kde suverenita lidu existuje pouze na papíře a ve skutečnosti zde vládne novodobá politicko-mocenská šlechta. Odmítněme stav, kdy se demokracií ohánějí lidé, kteří ji ve skutečnosti potlačují a nenávidí, a proto se nejvíce bojí skutečného hlasu lidu. Přestaňme tolerovat, jak se volební „zástupci“ vysmívají voličům do obličeje při vědomí vlastní nepostižitelnosti, berou astronomické platy z daní občanů, bezostyšně lžou, zakládají účelové koalice a dělají vše kromě plnění předvolebních slibů. Přestaňme tolerovat, že volební program je pro politiky jen nevymahatelný cár papíru a občané jsou proti jejich vůli bezbranní.

My chceme vrátit moc do rukou lidu a obnovit skutečnou demokracii. Pokud to chcete i Vy, volte KSČM.

 

 

Nemorální právo je platné právo. Nelíbí se Vám to? Volte KSČM

 

Morálka je jedním z největších nepřátel kapitalismu, protože ten je založen na maximalizaci osobního prospěchu bez ohledu na morální limity, ohleduplnost či obyčejnou lidskou slušnost. Zákon nabídky a poptávky, který je základem "volného trhu", může fungovat dokonce pouze tehdy, pokud se strana nabídky i poptávky chovají maximálně egoisticky s cílem získat co nejvíc výhod na úkor protistrany. V kapitalistické společnosti jsou tak nejúspěšnější ti nejhorší sobci a egoisté, kteří si je dokáží prosadit na úkor druhých. Kapitalistické právo tomu nahrává tím, že je založeno na formalismu a relativizaci morálky, kdy i hrubě nemorální a nespravedlivé právo (kupř. soukromé exekuce v současné podobě) je platným a státem vymáhaným právem. Myslíme si, že tento přístup je zcela chybný, protože mají-li nějaká pravidla být všeobecně závazná, jejich základním cílem musí být dosažení spravedlnosti, či alespoň vyloučení hrubé nespravedlnosti. Nelze přece říci, že obsahem práva může být cokoliv, i sebevětší nesmysl či nespravedlnost jen proto, že se na tom usnese Parlament, když navíc volič nemá možnost takové rozhodnutí nijak vetovat, ale zároveň je jím vázán. Naším cílem je toto všechno změnit, a prosadit nejen možnost zrušit zákon pro hrubý rozpor se spravedlností kupř. rozšířením pravomocí Ústavního soudu, který již v tomto ohledu vymezil "spravedlnostní minimum" pomocí materiálního ohniska ústavnosti dle čl. 9 odst. 2 Ústavy, a současně výrazně rozšířit možnosti zásahů voličů do tvorby práva v mezivolebním období (lidové veto, lidová iniciativa a lidová žaloba). 

Přestaňme přihlížet bezpráví a rozvratu společenských hodnot prosazovaných ve formě kapitalistických zákonů nezávislých na morálce a vůli lidu. Změňme to společně! Volte změnu! Volte KSČM.